Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà N

07 tháng 5 2023 14:32

câu hỏi

Giúp mik câu này vs.

Giúp mik câu này vs.

alt

3

1


Thúy H

07 tháng 6 2023 05:38

<p>9. To finish</p><p>10.haven't gotten</p><p>11.taught</p><p>12.spend/play</p><p>13.got</p><p>14.didn't go</p><p>15.built</p>

9. To finish

10.haven't gotten

11.taught

12.spend/play

13.got

14.didn't go

15.built

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận