Square root
VBT
Calculator
magnet

ĐỖ T

20 tháng 9 2022 15:00

câu hỏi

Giúp mình với tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho: khi chia a cho 7 dư 4 ,chia cho 14 dư 11,chia cho 49 dư 46


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 17:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Theo bài ra ta có:</p><p>a = 7k + 4 (k&nbsp;∈N) &nbsp;=&gt; a + 3 = 7k + 7 chia hết cho 7</p><p>a = 14k<sub>1</sub>&nbsp;+ 11 (k<sub>1</sub>∈N) =&gt; a + 3 = 14k<sub>1</sub>&nbsp;+ 14 chia hết cho 14</p><p>a = 49k<sub>2</sub>&nbsp;+ 46 (k<sub>2</sub>∈N) &nbsp;=&gt; a + 3 = 49k<sub>2</sub>&nbsp;+ 49 chia hết cho 49</p><p>=&gt; a + 3&nbsp;∈BC(7,9,49)</p><p>Mà a nhỏ nhất nên a + 3 nhỏ nhất&nbsp;</p><p>=&gt; a + 3 = BCNN(7,9,49) = 441</p><p>=&gt; a&nbsp;= 441 - 3 = 438</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết:

Theo bài ra ta có:

a = 7k + 4 (k ∈N)  => a + 3 = 7k + 7 chia hết cho 7

a = 14k1 + 11 (k1∈N) => a + 3 = 14k1 + 14 chia hết cho 14

a = 49k2 + 46 (k2∈N)  => a + 3 = 49k2 + 49 chia hết cho 49

=> a + 3 ∈BC(7,9,49)

Mà a nhỏ nhất nên a + 3 nhỏ nhất 

=> a + 3 = BCNN(7,9,49) = 441

=> a = 441 - 3 = 438

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận