Square root
VBT
Calculator
magnet

Sasuke S

23 tháng 12 2022 04:19

câu hỏi

Giúp mình với mình cần gấp lắm Cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi E , F lần lượt là trung điểm của AC và BC . Kẻ Ex song song với BC cắt AB tại M a, Chứng minh tứ giác BMEF là HCN b, Chứng minh MF//Ac c, Gọi G là điểm đối xứng với E qua F. Tứ giác BGCE là hình gì? Vì sao?

Giúp mình với mình cần gấp lắm
Cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi E , F lần lượt là trung điểm của AC và BC . Kẻ Ex song song với BC cắt AB tại M
a, Chứng minh tứ giác BMEF là HCN
b, Chứng minh MF//Ac
c, Gọi G là điểm đối xứng với E qua F. Tứ giác BGCE là hình gì? Vì sao?


3

1


Dương V

24 tháng 12 2022 12:59

<p>Ta có: ME// BC</p><p>=&gt; góc EMC = 90<sup>0</sup></p><p>Xét tam giác BCA có:</p><p>AE = CE ( E là trung điểm của AC)</p><p>BF = CF ( F là trung điểm của BC)</p><p>=&gt; EF là đường trung bình của tam giác BCA</p><p>=&gt; EF// AB</p><p>Mà AB ⊥ BC =&gt; EF ⊥ BC</p><p>=&gt; góc EFC = góc EMC = góc MBC = 90</p><p>Xét tứ giác BMFE có</p><p>góc EFC = góc EMC = góc MBC = 90<sup>0</sup></p><p>=&gt; tứ giác BMFE là hình chữ nhật</p><p>b, Xét tứ giác BAKC có:</p><p>E là trung điểm của AC</p><p>E là trung điểm của BK ( B đối xứng với K qua E)</p><p>Mà: AC cắt BK tại E</p><p>=&gt; Tứ giác BAKC là hình bình hành</p><p>Xét hình bình hành BAKC</p><p>có góc ABC = 90<sup>0</sup></p><p>=&gt; Hình bình hành BAKC là hình chữ nhật</p><p>c, Xét tứ giác BGCE có:</p><p>F là trung điểm của EG(E đối xứng vs G qua F.</p><p>F là trung điểm của BC</p><p>Mà: EG cắt BC tại F</p><p>=&gt;tứ giác BGCE là hình bình hành</p><p>Xét tam giác vuông BAC có:</p><p>BE là đường trung tuyến ứng vs cạnh huyền AC</p><p>=&gt; BE = 1212BC</p><p>Mà: E là trung điểm của BC</p><p>=&gt; AE = CE = 1212BC</p><p>Nên: BE = AE = CE</p><p>Xét hình bình hành BGCE có:</p><p>BE = CE</p><p>=&gt; hình bình hành BGCE là hình thoi</p><p>Cậu xem lại nhé</p>

Ta có: ME// BC

=> góc EMC = 900

Xét tam giác BCA có:

AE = CE ( E là trung điểm của AC)

BF = CF ( F là trung điểm của BC)

=> EF là đường trung bình của tam giác BCA

=> EF// AB

Mà AB ⊥ BC => EF ⊥ BC

=> góc EFC = góc EMC = góc MBC = 90

Xét tứ giác BMFE có

góc EFC = góc EMC = góc MBC = 900

=> tứ giác BMFE là hình chữ nhật

b, Xét tứ giác BAKC có:

E là trung điểm của AC

E là trung điểm của BK ( B đối xứng với K qua E)

Mà: AC cắt BK tại E

=> Tứ giác BAKC là hình bình hành

Xét hình bình hành BAKC

có góc ABC = 900

=> Hình bình hành BAKC là hình chữ nhật

c, Xét tứ giác BGCE có:

F là trung điểm của EG(E đối xứng vs G qua F.

F là trung điểm của BC

Mà: EG cắt BC tại F

=>tứ giác BGCE là hình bình hành

Xét tam giác vuông BAC có:

BE là đường trung tuyến ứng vs cạnh huyền AC

=> BE = 1212BC

Mà: E là trung điểm của BC

=> AE = CE = 1212BC

Nên: BE = AE = CE

Xét hình bình hành BGCE có:

BE = CE

=> hình bình hành BGCE là hình thoi

Cậu xem lại nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận