Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang H

28 tháng 1 2023 03:20

câu hỏi

Giúp mình ba bài này với

Giúp mình ba bài này với

alt
alt
alt

26

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 11:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần tổ hợp&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 6: các số 4 chữ số mà 4 chữ số đều giống nhau:</p><p>1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999</p><p>Có 9 số</p><p>Bài 7: các số có 4 chữ số, hàng nghìn là 2, các chữ số còn lại là 4,6,8</p><p>2468;2486;2648;2684;2864;2846</p><p>Có 6 số</p><p>Bài 8:Số có 4 chữ số khác nhau mà có tổng bằng 26:9872</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần tổ hợp 

Bài giải chi tiết:

Bài 6: các số 4 chữ số mà 4 chữ số đều giống nhau:

1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999

Có 9 số

Bài 7: các số có 4 chữ số, hàng nghìn là 2, các chữ số còn lại là 4,6,8

2468;2486;2648;2684;2864;2846

Có 6 số

Bài 8:Số có 4 chữ số khác nhau mà có tổng bằng 26:9872

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trần J

28 tháng 1 2023 08:27

<p>Bài 6: 1111,2222,3333,4444,5555,6666,7777,8888,9999- tất cả có 9 số như vậy</p><p>Bài 7: 2468,2486,2864,2846,2648,2684</p><p>Bài 8: 9872</p>

Bài 6: 1111,2222,3333,4444,5555,6666,7777,8888,9999- tất cả có 9 số như vậy

Bài 7: 2468,2486,2864,2846,2648,2684

Bài 8: 9872

Vũ Đ

29 tháng 1 2023 01:44

<p>Bài 6: các số 4 chữ số mà 4 chữ số đều giống nhau:</p><p>1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999</p><p>Có 9 số</p><p>Bài 7: các số có 4 chữ số, hàng nghìn là 2, các chữ số còn lại là 4,6,8</p><p>2468;2486;2648;2684;2864;2846</p><p>Có 6 số</p><p>Bài 8:Số có 4 chữ số khác nhau mà có tổng bằng 26:9872</p>

Bài 6: các số 4 chữ số mà 4 chữ số đều giống nhau:

1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999

Có 9 số

Bài 7: các số có 4 chữ số, hàng nghìn là 2, các chữ số còn lại là 4,6,8

2468;2486;2648;2684;2864;2846

Có 6 số

Bài 8:Số có 4 chữ số khác nhau mà có tổng bằng 26:9872

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận