Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy N

14 tháng 10 2022 09:18

câu hỏi

giúp em

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy N,<br>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về phát âm.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>1.<strong> C. of </strong>(f được đọc là /v/, còn lại f được đọc là /f/)</p><p>2. <strong>D. night</strong> (gh là âm câm, còn lại f và gh được đọc là /f/)</p><p>3.<strong> A. enough </strong>(gh được đọc là /f/; còn lại gh là âm câm)</p><p>4. <strong>D. leaf </strong>(f được đọc là /f/, còn lại f và v được đọc là /v/)</p><p>5. <strong>B. tough </strong>(gh được đọc là /f/, còn lại gh là âm câm)</p><p>6. <strong>C. left </strong>(f được đọc là /f/, còn lại f và v được đọc là /v/)</p><p>7.<strong> A. bought</strong> (gh là âm câm, còn lại f và ph được đọc là /f/)</p><p>8. <strong>A. spaghetti &nbsp;</strong>(gh được đọc là /g/, còn lại gh được đọc là /f/)</p><p>9. <strong>B. cough</strong> (gh được đọc là /f/, còn lại gh là âm câm)</p><p>10. <strong>D. high </strong>(gh là âm câm, còn lại ph và f được đọc là /f/)</p><p>11. <strong>A. form</strong> (f được đọc là f, còn lại v được đọc là /v/)</p><p>12. <strong>B. bridge</strong> (b được đọc là b, còn lại f và ph được đọc là /f/)</p><p>13. <strong>D. caught</strong> (gh là âm câm, còn lại f và ph được đọc là /f/)</p><p>14. <strong>C. laugh</strong> (gh được đọc là /f/, còn lại gh được đọc là /g/)</p><p>15. <strong>D. cover</strong> (v được đọc là /v/, còn lại f, gh, và ph được đọc là /f/)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy N,
Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về phát âm.
Bài giải chi tiết:

1. C. of (f được đọc là /v/, còn lại f được đọc là /f/)

2. D. night (gh là âm câm, còn lại f và gh được đọc là /f/)

3. A. enough (gh được đọc là /f/; còn lại gh là âm câm)

4. D. leaf (f được đọc là /f/, còn lại f và v được đọc là /v/)

5. B. tough (gh được đọc là /f/, còn lại gh là âm câm)

6. C. left (f được đọc là /f/, còn lại f và v được đọc là /v/)

7. A. bought (gh là âm câm, còn lại f và ph được đọc là /f/)

8. A. spaghetti  (gh được đọc là /g/, còn lại gh được đọc là /f/)

9. B. cough (gh được đọc là /f/, còn lại gh là âm câm)

10. D. high (gh là âm câm, còn lại ph và f được đọc là /f/)

11. A. form (f được đọc là f, còn lại v được đọc là /v/)

12. B. bridge (b được đọc là b, còn lại f và ph được đọc là /f/)

13. D. caught (gh là âm câm, còn lại f và ph được đọc là /f/)

14. C. laugh (gh được đọc là /f/, còn lại gh được đọc là /g/)

15. D. cover (v được đọc là /v/, còn lại f, gh, và ph được đọc là /f/)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)