Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

14 tháng 10 2022 13:41

câu hỏi

giúp em

alt

20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thiết H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) x+3=12</p><p>&lt;=&gt; x=9<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thiết H,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

a) x+3=12

<=> x=9
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Thiết H</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>a) x+3=12</h1><h1>=&gt;x=12-3</h1><h1>=&gt;x=9</h1><h1>b) (x-3):2=5<sup>14</sup>:5<sup>12</sup></h1><h1>=&gt; (x-3):2=5<sup>14-12</sup></h1><h1>=&gt; (x-3):2=5<sup>2</sup></h1><h1>=&gt; (x-3):2=25</h1><h1>=&gt;x-3=25.2</h1><h1>=&gt;x-3=50</h1><h1>=&gt;x=50+3</h1><h1>=&gt;x=53</h1><h1>c) 4x+3x=30-20:10</h1><h1>=&gt;7x=30-2</h1><h1>=&gt;7x=28</h1><h1>=&gt;x=28:7</h1><h1>=&gt;x=4</h1><h1>d) 2x-138=2<sup>3</sup>.3<sup>2</sup></h1><h1>=&gt;2x-138=8.9</h1><h1>=&gt;2x-138=72</h1><h1>=&gt;2x=138+72</h1><h1>=&gt;2x=210</h1><h1>=&gt;x=105</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Thiết H

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 7

Bài giải chi tiết :  

a) x+3=12

=>x=12-3

=>x=9

b) (x-3):2=514:512

=> (x-3):2=514-12

=> (x-3):2=52

=> (x-3):2=25

=>x-3=25.2

=>x-3=50

=>x=50+3

=>x=53

c) 4x+3x=30-20:10

=>7x=30-2

=>7x=28

=>x=28:7

=>x=4

d) 2x-138=23.32

=>2x-138=8.9

=>2x-138=72

=>2x=138+72

=>2x=210

=>x=105

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

Thiết H

14 tháng 10 2022 14:21

em cảm ơn

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:51

Được xác nhận

<p>``Xin chào Thiết H.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a)x+3=12</p><p>&lt;=&gt;x=12-3</p><p>&lt;=&gt;x=9</p><p>b)(x-3):2=5<sup>14</sup>:5<sup>12</sup></p><p>&lt;=&gt;(x-3):2=5<sup>14-12</sup>=5<sup>2</sup></p><p>&lt;=&gt;(x-3):2=25</p><p>&lt;=&gt;x-3=25.2</p><p>&lt;=&gt;x-3=50</p><p>&lt;=&gt;x=53</p><p>c)4x+3x=30-20:10</p><p>&lt;=&gt;7x=28</p><p>&lt;=&gt;x=28:7</p><p>&lt;=&gt;x=4</p><p>d)2x-138=2<sup>3</sup>.3<sup>2</sup></p><p>&lt;=&gt;2x-138=72</p><p>&lt;=&gt;2x=72+138=210</p><p>&lt;=&gt;x=210:2</p><p>&lt;=&gt;x=105</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

``Xin chào Thiết H.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.

Lời giải chi tiết:

a)x+3=12

<=>x=12-3

<=>x=9

b)(x-3):2=514:512

<=>(x-3):2=514-12=52

<=>(x-3):2=25

<=>x-3=25.2

<=>x-3=50

<=>x=53

c)4x+3x=30-20:10

<=>7x=28

<=>x=28:7

<=>x=4

d)2x-138=23.32

<=>2x-138=72

<=>2x=72+138=210

<=>x=210:2

<=>x=105

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận