Square root
VBT
Calculator
magnet

Hri3h D

27 tháng 10 2022 12:36

câu hỏi

giúp em

alt

6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hri3h D,<br>Đây là một bài thuộc Hóa học 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>3Cu + 8HNO<sub>3</sub> → 3Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O + 2NO&nbsp;</p><p>4HNO<sub>3</sub> + Mg → 2H<sub>2</sub>O + Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2NO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>2HCl + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → H<sub>2</sub>O + 2NaCl + CO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2NaHCO<sub>3</sub> → 2H<sub>2</sub>O + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2CO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → 2KNO<sub>3</sub> + BaSO<sub>4</sub>↓</p><p>2AgNO<sub>3</sub> + MgCl<sub>2</sub> → 2AgCl + Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>3AgNO<sub>3</sub> + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> → 3HNO<sub>3</sub> + Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>&nbsp;</p><p>2NH<sub>4</sub>Cl + Ba(OH)<sub>2</sub> → BaCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O + 2NH<sub>3</sub>&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hri3h D,
Đây là một bài thuộc Hóa học 8.
Bài giải chi tiết:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO 

4HNO3 + Mg → 2H2O + Mg(NO3)2 + 2NO2 

2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2 

H2SO4 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 

Ba(NO3)2 + K2SO4 → 2KNO3 + BaSO4

2AgNO3 + MgCl2 → 2AgCl + Mg(NO3)2 

3AgNO3 + H3PO4 → 3HNO3 + Ag3PO4 

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + 2NH3 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Brian A

27 tháng 10 2022 13:07

<p>3Cu + 8HNO<sub>3</sub> → 3Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O + 2NO&nbsp;</p><p>4HNO<sub>3</sub> + Mg → 2H<sub>2</sub>O + Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2NO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>2HCl + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → H<sub>2</sub>O + 2NaCl + CO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2NaHCO<sub>3</sub> → 2H<sub>2</sub>O + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2CO<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → 2KNO<sub>3</sub> + BaSO<sub>4</sub>↓</p><p>2AgNO<sub>3</sub> + MgCl<sub>2</sub> → 2AgCl + Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>&nbsp;</p><p>3AgNO<sub>3</sub> + H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> → 3HNO<sub>3</sub> + Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>&nbsp;</p><p>2NH<sub>4</sub>Cl + Ba(OH)<sub>2</sub> → BaCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O + 2NH<sub>3</sub>&nbsp;</p>

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO 

4HNO3 + Mg → 2H2O + Mg(NO3)2 + 2NO2 

2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2 

H2SO4 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 

Ba(NO3)2 + K2SO4 → 2KNO3 + BaSO4

2AgNO3 + MgCl2 → 2AgCl + Mg(NO3)2 

3AgNO3 + H3PO4 → 3HNO3 + Ag3PO4 

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + 2NH3 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mik vs ạ

5

Được xác nhận