Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh L

10 tháng 11 2022 08:00

câu hỏi

giúp em với

giúp em với

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 14:35

Được xác nhận

3A = 1 + 1/3^2 + 1/3^3 + ... + 1/3^19 3A - A = 2A = 1+ 1/3^2 - 1/3^20 = 10/9 - 1/3^20 A = 5/9 - 1/2.3^20 1/2B = 1 + 2 + 2^2 +... + 2^29 B - 1/2 B = 1/2 B = 2^30 - 1 B = 2^31 -2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận