Square root
VBT
Calculator
magnet

TRƯƠNG G

24 tháng 11 2022 12:46

câu hỏi

Giúp em với nha mọi người. THANK YOU

Giúp em với nha mọi người. THANK YOU

alt

5

1


Bảo L

24 tháng 11 2022 13:33

<p>28 Pham Van Dong Road, Hanoi</p><p>Hi Tim</p><p>Let’s go to Street Painting Festival this Sunday morning at 9 o’clock. It is on Central Rd. We will meet street artists drawing pictures on the street. I am sure you will like it. What about meeting at 8:45?&nbsp;</p><p>Looking forward to seeing you there</p><p>Best</p>

28 Pham Van Dong Road, Hanoi

Hi Tim

Let’s go to Street Painting Festival this Sunday morning at 9 o’clock. It is on Central Rd. We will meet street artists drawing pictures on the street. I am sure you will like it. What about meeting at 8:45? 

Looking forward to seeing you there

Best

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Supply the correct form of the word in the brackets. 1. The whole town is in ______mood. (festival)

29

Được xác nhận