Square root
VBT
Calculator
magnet

Lygiahan L

09 tháng 12 2022 02:52

câu hỏi

giúp em với ạ

giúp em với ạ

alt

5

1


Phan T

14 tháng 12 2022 13:05

<p>In my town</p><p>In a good restaurant&nbsp;</p><p>In my school's computer room &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; In my school</p><p>In football field&nbsp;</p>

In my town

In a good restaurant 

In my school's computer room                                                           In my school

In football field 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận