Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảoo C

13 tháng 10 2022 10:54

câu hỏi

giúp em ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bảoo C,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>a. 2,24 lít&nbsp;</p><p>b. 10,6g</p><p>Giải thích các bước giải:</p><p>a.</p><p>CaCO<sub>3</sub> + 2HCI ---&gt; CaCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub></p><p>n <sub>CaCO3</sub> = 0,1 mol</p><p>Theo phương trình: n<sub>CO2</sub> = n<sub>CaCO3</sub> = 0,1 mol</p><p>=&gt; V<sub>CO2</sub> = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít</p><p>b.</p><p>CO<sub>2</sub> + 2NaOH ---&gt; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (1)</p><p>Có thể xảy ra phản ứng :</p><p>Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O ---&gt; 2NaHCO<sub>3&nbsp;&nbsp; </sub>(2)</p><p>m<sub>NaOH</sub> = 25 . 40% = 10 gam</p><p>=&gt; n<sub>NaOH</sub> = 10/40 = 0,25 mol</p><p>Nếu chỉ xảy ra phản ứng (1) ta có</p><p>n<sub>CO2</sub> = 1/2 n<sub>NaOH</sub> = ½ . 0,25 = 0,125 mol &gt; 0,1</p><p>=&gt;n<sub>CO2</sub> hết, n<sub>NaOH</sub> dư</p><p>=&gt; Chỉ tạo ra 1 muối là Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></p><p>n<sub>Na2CO3</sub> = n<sub>CO2</sub> = 0,1 mol</p><p>=&gt; m<sub>Na2CO3</sub> = 0,1 . 106=10,6 gam<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bảoo C,
Đây là một bài thuộc Toán 8
Bài giải chi tiết:
a. 2,24 lít 

b. 10,6g

Giải thích các bước giải:

a.

CaCO3 + 2HCI ---> CaCl2 + H2O + CO2

n CaCO3 = 0,1 mol

Theo phương trình: nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol

=> VCO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít

b.

CO2 + 2NaOH ---> Na2CO3 + H2O (1)

Có thể xảy ra phản ứng :

Na2CO3 + CO2 + H2O ---> 2NaHCO3   (2)

mNaOH = 25 . 40% = 10 gam

=> nNaOH = 10/40 = 0,25 mol

Nếu chỉ xảy ra phản ứng (1) ta có

nCO2 = 1/2 nNaOH = ½ . 0,25 = 0,125 mol > 0,1

=>nCO2 hết, nNaOH

=> Chỉ tạo ra 1 muối là Na2CO3

nNa2CO3 = nCO2 = 0,1 mol

=> mNa2CO3 = 0,1 . 106=10,6 gam
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S-&gt;SO2-&gt;K2SO3-&gt;KCL-&gt;H2SO4-&gt;MGSO4

1

Được xác nhận