Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật A

11 tháng 10 2022 02:36

câu hỏi

giúp e vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 03:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nhật A</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương Số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>4S=4.(4+4<sup>2</sup>+4<sup>3</sup>+...+4<sup>2022</sup>)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; =4<sup>2</sup>+4<sup>3</sup>+4<sup>4</sup>+...+4<sup>2023</sup></p><p>4S–S=3S=(4<sup>2</sup>+4<sup>3</sup>+4<sup>4</sup>+...+4<sup>2023</sup>)–(4+4<sup>2</sup>+4<sup>3</sup>+...+4<sup>2022</sup>)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =4<sup>2023</sup>–4</p><p>Vậy S= (4<sup>2023</sup>–4):3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nhật A

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương Số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

4S=4.(4+42+43+...+42022)

      =42+43+44+...+42023

4S–S=3S=(42+43+44+...+42023)–(4+42+43+...+42022)

                  =42023–4

Vậy S= (42023–4):3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận