Square root
VBT
Calculator
magnet

Lih L

11 tháng 11 2022 23:12

câu hỏi

Giúp e vs ạ

Giúp e vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:19

Được xác nhận

a/ CuO: CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O b/ BaCl2: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl c/ Zn: Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 d/ CaCO3: CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + CO2 + H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho biết hiện tượng vật lí hay hóa học, giải thích

2

Được xác nhận

cho 5,6 gam kim loại Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL. tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

8

Lihat jawaban (2)