Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

11 tháng 10 2022 10:25

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt
alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về các loại tính từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 3:&nbsp;</p><p>- opinion: <strong>interesting, sensitive</strong></p><p>- size: <strong>thin, short, long, thick</strong></p><p>- age:<strong> new, old, young</strong></p><p>- shape: <strong>oval, round, square, triangle</strong></p><p>- color: <strong>red, grey, white</strong></p><p>- origin: <strong>English, Chinese</strong></p><p>- material: <strong>woolen, wooden</strong></p><p>- purpose:<strong> walking, racing</strong></p><p>Bài 4:</p><p>1. <strong>beautifully</strong></p><p>2.<strong> carefully</strong></p><p>3. <strong>badly</strong></p><p>4. <strong>quietly</strong></p><p>5. <strong>loud</strong></p><p>6. <strong>happily</strong> (He skipped happily down the road to school)</p><p>7. <strong>fast</strong></p><p>8. <strong>wel</strong>l</p><p>9. <strong>terribly</strong></p><p>10. <strong>early</strong></p><p>11. <strong>hard</strong></p><p>12. <strong>late</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về các loại tính từ.

Bài giải chi tiết:

Bài 3: 

- opinion: interesting, sensitive

- size: thin, short, long, thick

- age: new, old, young

- shape: oval, round, square, triangle

- color: red, grey, white

- origin: English, Chinese

- material: woolen, wooden

- purpose: walking, racing

Bài 4:

1. beautifully

2. carefully

3. badly

4. quietly

5. loud

6. happily (He skipped happily down the road to school)

7. fast

8. well

9. terribly

10. early

11. hard

12. late

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ENGLISH SOUNDS

7

Được xác nhận

Put the words in the corert order 1 . How many / are there/ on VTV3/ game shows / channel/ tonight ? 2. Don' t / trash/ the/ on/ throw/ street 3. Will/ to/ able/ be/ robots/ play/ football 4.You're/ lot/ a/ bought/ of/ things 5. live/ you/ Would/ like/ countryside/ to/ the/ in?

22

Lihat jawaban (3)