Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

05 tháng 1 2023 06:43

câu hỏi

Giúp e vs ạ

Giúp e vs ạ

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 1 2023 07:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>c/ log<sub>6</sub><sup>2</sup>x - log<sub>36</sub>x - 3 = 0</p><p>&nbsp;log<sub>6</sub><sup>2</sup>x - log<sub>6<sup>2 </sup></sub>x - 3 = 0</p><p>&nbsp;log<sub>6</sub><sup>2</sup>x - ½log<sub>6</sub>x - 3 = 0</p><p>Đặt &nbsp;log<sub>6</sub> x = t&nbsp;</p><p>=&gt; t<sup>2</sup> - ½ x - 3 = 0</p><p>=&gt; t = 2 hoặc t =-3/2</p><p>Với t=2 =&gt; log<sub>6</sub> x = 2 =&gt; x = 36</p><p>Với t = -3/2 =&gt; log<sub>6</sub> x = -3/2 =&gt; x = √6 / 36</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn T, 
Bài giải chi tiết:
c/ log62x - log36x - 3 = 0

 log62x - log62 x - 3 = 0

 log62x - ½log6x - 3 = 0

Đặt  log6 x = t 

=> t2 - ½ x - 3 = 0

=> t = 2 hoặc t =-3/2

Với t=2 => log6 x = 2 => x = 36

Với t = -3/2 => log6 x = -3/2 => x = √6 / 36


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận