Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:57

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 03:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>3. C. comedy</p><p>4. B. moving</p><p>5. A. hilarious</p><p>6. D. Although</p><p>7. B. in spite of</p><p>8. A. however</p><p>9. B. boring</p><p>Ex.7:</p><p>1. A. in spite of</p><p>2. B. although</p><p>3. B. Despite</p><p>4. C. however</p><p>5. B. Although</p><p>6. A. despite</p><p>7. B. although</p><p>8. B. although</p><p>9. A. In spite</p><p>10. A. despite</p><p>Ex.6:</p><p>1. D. Both A and C are correct</p><p>2. C. Quang, whose father is a famous painter, is very good at drawing.</p><p>3. A. That's the man about whom I told you yesterday.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

3. C. comedy

4. B. moving

5. A. hilarious

6. D. Although

7. B. in spite of

8. A. however

9. B. boring

Ex.7:

1. A. in spite of

2. B. although

3. B. Despite

4. C. however

5. B. Although

6. A. despite

7. B. although

8. B. although

9. A. In spite

10. A. despite

Ex.6:

1. D. Both A and C are correct

2. C. Quang, whose father is a famous painter, is very good at drawing.

3. A. That's the man about whom I told you yesterday.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận