Square root
VBT
Calculator
magnet

Ý P

12 tháng 10 2022 02:57

câu hỏi

Giúp e với ạ.Tại đang cần gấp

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 15:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ý P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. Who <strong>are </strong>you<strong> talking</strong> to on the phone now, Minh? (now =&gt; chia hiện tại tiếp diễn)</p><p>2. Where <strong>does </strong>your new friend <strong>live</strong>, Nga? - She <strong>lives</strong> on Hang Bai Street.</p><p>3. Look! Jane<strong> is playing</strong> the guitar. This afternoon, she <strong>will play</strong> table tennis.&nbsp;</p><p>4. I <strong>am not talking</strong> to her at the moment. (at the moment =&gt; chia hiện tại tiếp diễn)</p><p>5. How often<strong> does</strong> she <strong>go</strong> fishing? - She <strong>goes</strong> once a year. (Câu hỏi về tần suất làm việc này, việc kia thì dùng thì hiện tại đơn)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ý P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

1. Who are you talking to on the phone now, Minh? (now => chia hiện tại tiếp diễn)

2. Where does your new friend live, Nga? - She lives on Hang Bai Street.

3. Look! Jane is playing the guitar. This afternoon, she will play table tennis. 

4. I am not talking to her at the moment. (at the moment => chia hiện tại tiếp diễn)

5. How often does she go fishing? - She goes once a year. (Câu hỏi về tần suất làm việc này, việc kia thì dùng thì hiện tại đơn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what is burglar

5

Lihat jawaban (1)