Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

02 tháng 10 2022 14:19

câu hỏi

giúp e với ạ bài: Đường kính và dây cảu đường tròn

giúp e với ạ bài: Đường kính và dây cảu đường tròn

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Kẻ đường thẳng vuông góc từ O xuống hai dây AB và CD , cắt AB tại H , cắt CD tại K</p><p>Xét tứ giác OKMH có góc M = K = H = 90 độ</p><p>=&gt; OKMH là hình chứ nhật</p><p>=&gt; MK = OH và OK = MH</p><p>Ta có : OK vuông góc với CD =&gt; K là trung điểm CD</p><p>&nbsp;=&gt; DK = CK = 14/2 = 7 (cm)</p><p>OH vuông góc với AB =&gt; H là trung điểm AB =&gt; AH = BH = 18/2 = 9 (cm)</p><p>Có : MK + MC = KC</p><p>Hay MK =CK - MC = 7 - 4 = 3 (cm)</p><p>=&gt; <strong>OH = MK = 3 cm</strong></p><p>Xét tam giác AHB có góc H vuông</p><p>=&gt; Theo định lí Pytago ta có : AB^2 = OH^2 + HB^2 = 3^2 + 9^2 = 90</p><p>=&gt; OB = <strong>3√10</strong> (cm) =<strong> R</strong></p><p>Xét tam giác OKD có : góc K vuông</p><p>=&gt; Theo định lí Py ta go ta có :</p><p>&nbsp;OK^2 = OD^2 - KD^2 = (3√10)^2 - 7^2 = 41</p><p>=&gt; <strong>OK = √41</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn

Bài giải chi tiết:

Kẻ đường thẳng vuông góc từ O xuống hai dây AB và CD , cắt AB tại H , cắt CD tại K

Xét tứ giác OKMH có góc M = K = H = 90 độ

=> OKMH là hình chứ nhật

=> MK = OH và OK = MH

Ta có : OK vuông góc với CD => K là trung điểm CD

 => DK = CK = 14/2 = 7 (cm)

OH vuông góc với AB => H là trung điểm AB => AH = BH = 18/2 = 9 (cm)

Có : MK + MC = KC

Hay MK =CK - MC = 7 - 4 = 3 (cm)

=> OH = MK = 3 cm

Xét tam giác AHB có góc H vuông

=> Theo định lí Pytago ta có : AB^2 = OH^2 + HB^2 = 3^2 + 9^2 = 90

=> OB = 3√10 (cm) = R

Xét tam giác OKD có : góc K vuông

=> Theo định lí Py ta go ta có :

 OK^2 = OD^2 - KD^2 = (3√10)^2 - 7^2 = 41

=> OK = √41

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Underline the correct item. 1. My bedroom is tidy / tidily. 2. It is snowing heavy / heavily . 3. Cross the road careful / carefully. 4. My teacher was very angry / angrily yesterday. 5. Get ready for school quick / quickly. 6. The test was very easy / easily. 7. Your perfume smells nice / nicely. 8. Susan is smiling happy / happily. 9. This sweater feels very soft / softly. 10. He sings beautiful / beautifully. 11. It is very warm / warmly today. 12. She looks beautiful / beautifully tonight.

70

Được xác nhận