Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

21 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

giúp e ạaaa


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 03:03

Được xác nhận

<p>Chào em Dương T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài hằng đẳng thức<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p><strong>d) </strong>x<sup>3 </sup>+ 9x<sup>2 </sup>+ 27x + 27</p><p>&nbsp; =x<sup>3 </sup>+ 3.x<sup>2</sup>.3 + 3.x.3<sup>2 </sup>+ 3<sup>3</sup></p><p>&nbsp; =(x+3)<sup>3</sup></p><p><strong>e) </strong>8x<sup>3</sup> – 12x<sup>2</sup> + 6x – 1</p><p>&nbsp; =(2x)<sup>3</sup> –3.4x<sup>2</sup>.1 + 3.2x.1 – 1<sup>3</sup></p><p>&nbsp; =(2x)<sup>3</sup> – 3.(2x)<sup>2</sup>.1 + 3.2x.1 – 1<sup>3</sup></p><p>&nbsp; =(2x–1)<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Dương T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài hằng đẳng thức
Lời giải chi tiết như sau:

d) x3 + 9x2 + 27x + 27

  =x3 + 3.x2.3 + 3.x.32 + 33

  =(x+3)3

e) 8x3 – 12x2 + 6x – 1

  =(2x)3 –3.4x2.1 + 3.2x.1 – 13

  =(2x)3 – 3.(2x)2.1 + 3.2x.1 – 13

  =(2x–1)3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận