Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

26 tháng 11 2022 13:25

câu hỏi

Giải thích giúp em

Giải thích giúp em

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 07:11

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nguyenquocan N</strong>,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>3. both..and: cả cái này lẫn cái kia&nbsp;</p><p>4. điểm English của bạn thấp VÌ bạn kh học đủ chăm&nbsp;</p><p>5. bạn thích cái fes nào hơn, A or B? more sẽ dùng cho những kiểu so sánh&nbsp;</p><p>6. cấu trúc: follow a custom of doing sth&nbsp;</p><p>7. and : là cấu trúc song song, trước and là v-ing thì sau cũng phải v-ing&nbsp;</p><p>8. until recently: mới đây mới đây, mọi người đã nch với nhau... (quá khứ)&nbsp;</p><p>9. cô ấy đã được offer job, nhưng turn it down (từ chối nó), vì cô ấy không muốn đến Texas&nbsp;</p><p>10. V + adv: adv của hard là hard luôn, còn hardly mang nghĩa khác<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyenquocan N
Bài giải chi tiết:
3. both..and: cả cái này lẫn cái kia 

4. điểm English của bạn thấp VÌ bạn kh học đủ chăm 

5. bạn thích cái fes nào hơn, A or B? more sẽ dùng cho những kiểu so sánh 

6. cấu trúc: follow a custom of doing sth 

7. and : là cấu trúc song song, trước and là v-ing thì sau cũng phải v-ing 

8. until recently: mới đây mới đây, mọi người đã nch với nhau... (quá khứ) 

9. cô ấy đã được offer job, nhưng turn it down (từ chối nó), vì cô ấy không muốn đến Texas 

10. V + adv: adv của hard là hard luôn, còn hardly mang nghĩa khác

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. A. wardrobe s B. book s C. stop s D. laugh s 2. A. misses B. fixes C. likes D. watches 3.A. n u mber B. u nderline C. p u t D. st u dy 4.A. jud o B. kn o ck C. p o em D. l o wer 5.A. clim b B. b alcony C. clu b D. bar b ecue

2

Được xác nhận