Square root
VBT
Calculator
magnet

Thịnh N

15 tháng 4 2020 13:57

câu hỏi

giải pt 5(x-2)/(x+2)-2(x-3)/(x+3)=3


0

2


Nguyễn N

16 tháng 4 2020 03:26

5(x-2)(x+3)-2(x-3)(x+2)=3(x+3)(x+2) 5(x^2+3x-2x-6)-2(x^2+2x-3x-6)=3(x^2+2x+3x+6) 5x^2+15x-10x-30-2x^2-4x+6x+12=3x^2+6x+9x+18 3x^2+7x-18=3x^2+15x+18 3x^2+7x-18-3x^2-15x-18=0 -8x-36=0 x=-4.5

Trần S

16 tháng 4 2020 04:27

co j do sai sai😒😒😒

Trần S

16 tháng 4 2020 07:39

5(x-2)/(x+2)-2(x-3)/(x+3)=3 <=>[5(x-2)(x+3)-2(x-3)(x+2)]/[(x+2)(x+3)] =[3(x+2)(x+3)]/[(x+2)(x+3)] <=>5(x^2+3x-2x-6)-2(x^2+2x-3x-6) =3(x^2+3x+2x+6) <=>5x^2+15x-10x-30-2x^2-4x+6x+12 =3x^2+9x+6x+18 <=>3x^2+7x-18=3x^2+15x+18 <=>3x^2-3x^2+7x-15x=18+18 <=>-8x=36 <=>x=-9 Vậy tập nghiệm của pt là S{-9}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-4x²(6x³+5x²-3x+1)

5

Lihat jawaban (1)