Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuankiet T

12 tháng 5 2023 02:44

câu hỏi

giải phương trình

giải phương trình

alt

3

1


Nguyễn T

12 tháng 5 2023 14:50

<p>a) &lt;=&gt;-2x-5x&gt;-7-3</p><p>&lt;=&gt;-7x&gt;-10</p><p>&lt;=&gt;x&lt;10/7</p><p>Vậy bptcó tập nghiệm S={x|x&lt;10/7}</p><p>b)TH1:|x-5|=x-5 khi x-5 lớn hơn hoặc bằng không&lt;=&gt;x&gt;5</p><p>Thay vào PT |x-5|=13-2x</p><p>&lt;=&gt;x-5=13-2x</p><p>&lt;=&gt;x+2x=13+5</p><p>&lt;=&gt;3x=18</p><p>&lt;=&gt;x=6(TM)</p><p>TH2:|x-5|=-(x-5) khi x-5 nhỏ hơn không&lt;=&gt;x&lt;5</p><p>Thay vào PT|x-5|=13-2x</p><p>&lt;=&gt;-x+5=13-2x</p><p>&lt;=&gt;-x+2x=13-5</p><p>&lt;=&gt;x=18(L)</p><p>Vậy PT CÓ TẬP NGHIỆM S={6}</p>

a) <=>-2x-5x>-7-3

<=>-7x>-10

<=>x<10/7

Vậy bptcó tập nghiệm S={x|x<10/7}

b)TH1:|x-5|=x-5 khi x-5 lớn hơn hoặc bằng không<=>x>5

Thay vào PT |x-5|=13-2x

<=>x-5=13-2x

<=>x+2x=13+5

<=>3x=18

<=>x=6(TM)

TH2:|x-5|=-(x-5) khi x-5 nhỏ hơn không<=>x<5

Thay vào PT|x-5|=13-2x

<=>-x+5=13-2x

<=>-x+2x=13-5

<=>x=18(L)

Vậy PT CÓ TẬP NGHIỆM S={6}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận