Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 2 2023 13:22

câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình

alt

7

2


Loan T

21 tháng 2 2023 13:32

<p><i>Lời giải có 2 ý nhà ^^</i></p>

Lời giải có 2 ý nhà ^^

alt

Minh H

21 tháng 2 2023 13:50

<p>b, |2x - 3| =5&lt;=&gt; 2x= 5+3&lt;=&gt; x=4. Vậy tập &nbsp;nghiệm của phương trình là {4}</p>

b, |2x - 3| =5<=> 2x= 5+3<=> x=4. Vậy tập  nghiệm của phương trình là {4}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận