Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy T

07 tháng 2 2020 08:12

câu hỏi

giải phương trình x -3/ x+1 =x/x-1


0

1


Phan T

07 tháng 2 2020 19:10

x-3/x+1= x/x-1 <=>( x-3)×(x-1)/(x+1)×(x-1)=x×(x+1)/(x-1)×(x+1) <=>(x-3)×(x-1)=x×(x+1) <=> x²-1-3x+3=x²+x <=> (x²-x²)+(-3x-x) =3-1 <=> 0x² - 4x = 2 <=> x =2÷(-4) <=> x = -1/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4x+5=0

4

Lihat jawaban (1)