Square root
VBT
Calculator
magnet

My L

24 tháng 11 2019 11:38

câu hỏi

giải phương trình x^2 -2x -22 - căn(-x +2x + 24) =0


0

1


Xuân L

28 tháng 11 2019 01:34

cho căn lớn hơn 0 rồi tính giải pt ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

18

Được xác nhận