Square root
VBT
Calculator
magnet

My T

18 tháng 12 2019 14:51

câu hỏi

giải phương trình sau x+3/x+1=2x+3


0

1


Lê N

22 tháng 12 2019 09:20

x+3=2x^2+3x+2x+3 => 3-3=2x^2+3x+2x-x => 2x^2+4x=0 => x=-2 và x=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận