Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

08 tháng 2 2020 06:41

câu hỏi

giải hộ Nam doesn't like (play)....football but he likes (watch)...football matchs on TV


6

6


Bùi T

10 tháng 2 2020 05:29

playing - watching

Thoa N

10 tháng 2 2020 07:58

playing/ watching

Thảo H

08 tháng 2 2020 09:28

playing-watching

Nguyễn T

12 tháng 2 2020 07:09

Playing/watching-to watch

Dương K

14 tháng 2 2020 13:32

playing/watching

Vân A

27 tháng 11 2020 13:48

playing/ watching. Sau like luôn luôn là động từ dạng ing

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can do post this letter fot me

3

Lihat jawaban (1)