Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

13 tháng 2 2020 13:22

câu hỏi

giới hạn của lim(1/1-x - 3/1-x^3)


0

1


Le M

23 tháng 3 2020 12:32

rút x ở cụm thứ nhất và x^3 ở của cụm thứ 2, kết quả = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=?

21

Lihat jawaban (1)

Rút 3 lá bài từ bộ bài gồm 52 lá. Số phần tử của không gian mẫu là?

18

Được xác nhận