Square root
VBT
Calculator
magnet

NMĐleen N

26 tháng 10 2022 13:54

câu hỏi

Giải hộ mình vs

Giải hộ mình vs

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em NMĐleen N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;√(9-x<sup>2</sup>) .cos2x=0 (ĐK: -3≤x≤3)</p><p>⇔√(9-x<sup>2</sup>) =0 hoặc cos2x=0</p><p>TH1:9-x<sup>2</sup>=0⇔x<sup>2</sup>=9⇔x=3 hoặc x=-3 (tm)</p><p>TH2: cos2x=0⇔2x=k2π⇔x=kπ (k∈Z)</p><p>Mà -3≤x≤3 nên -3≤kπ≤3⇔-3/π≤k≤3/π⇔k=0</p><p>⇒x=0</p><p>Vậy x∈{-3;0;3}</p><p>Có 3 nghiệm</p><p>Đáp án là B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em NMĐleen N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

     √(9-x2) .cos2x=0 (ĐK: -3≤x≤3)

⇔√(9-x2) =0 hoặc cos2x=0

TH1:9-x2=0⇔x2=9⇔x=3 hoặc x=-3 (tm)

TH2: cos2x=0⇔2x=k2π⇔x=kπ (k∈Z)

Mà -3≤x≤3 nên -3≤kπ≤3⇔-3/π≤k≤3/π⇔k=0

⇒x=0

Vậy x∈{-3;0;3}

Có 3 nghiệm

Đáp án là B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận