Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê L

21 tháng 1 2023 02:16

câu hỏi

Giải giúp mình nhanh nhé

Giải giúp mình nhanh nhé

 

alt

9

1


Thaonhi L

22 tháng 1 2023 03:45

<p>-1/2</p><p>&nbsp;</p>

-1/2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận