Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng M

28 tháng 5 2023 02:21

câu hỏi

Giải giúp mình mình đang cần gấp.😅😅😅

Giải giúp mình mình đang cần gấp.😅😅😅

alt

11

1


Ngô B

29 tháng 5 2023 10:11

<p>Dear Santa. My name is &nbsp;(surname của bạn). I’m 11 years old. I live in Viet Nam. I was very nice this year. I was polite and studied well all year! I want an Iphone (bạn có thể thay đổi từ gợi ý của mình thành món quà mà bạn thích) and money (bạn có thể thay đổi từ gợi ý của mình thành món quà mà bạn thích). I left some cookies and coffee for you in the kitchen. Thank you, Santa! Sarah Anthony (tên đầy đủ của bạn)</p>

Dear Santa. My name is  (surname của bạn). I’m 11 years old. I live in Viet Nam. I was very nice this year. I was polite and studied well all year! I want an Iphone (bạn có thể thay đổi từ gợi ý của mình thành món quà mà bạn thích) and money (bạn có thể thay đổi từ gợi ý của mình thành món quà mà bạn thích). I left some cookies and coffee for you in the kitchen. Thank you, Santa! Sarah Anthony (tên đầy đủ của bạn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello

12

Lihat jawaban (2)