Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyy P

26 tháng 10 2022 22:35

câu hỏi

giải giúp e vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 10:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyy P,<br>Đây là một bài thuộc Hóa học 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) K<sub>x</sub>S: 39.x+32=110</p><p>=&gt; x=2</p><p>Vậy tên hợp chất là: K<sub>2</sub>S - Kali Sunfua</p><p>c) Fe<sub>x</sub>O<sub>3x/2</sub>: 56.x+16.3x/2=160</p><p>=&gt; x=2</p><p>Vậy tên hợp chất là: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - Sắt(III) oxít</p><p>e) Na<sub>x</sub>SO<sub>2x</sub>: 23.x+32+16.2x=142</p><p>=&gt; x=2</p><p>Vậy tên hợp chất là: Na<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>- Natri Sunfat</p><p>b) CaCl<sub>x</sub>: 40+35,5.x=111</p><p>=&gt; x=2</p><p>Vậy tên hợp chất là: CaCl<sub>2</sub> - Canxi Clorua</p><p>d) Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>x</sub>: 27.2+32.x+16.4.x=342</p><p>=&gt; x=3</p><p>Vậy tên hợp chất là: Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3 </sub>-<sub> </sub>Nhôm sunfat</p><p>g) Ca<sub>3</sub>(PO<sub>x</sub>)<sub>2</sub>: 40.3+31.2+16.x.2=310</p><p>=&gt; x=4</p><p>Vậy tên hợp chất là: Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyy P,
Đây là một bài thuộc Hóa học 8.
Bài giải chi tiết:

a) KxS: 39.x+32=110

=> x=2

Vậy tên hợp chất là: K2S - Kali Sunfua

c) FexO3x/2: 56.x+16.3x/2=160

=> x=2

Vậy tên hợp chất là: Fe2O3 - Sắt(III) oxít

e) NaxSO2x: 23.x+32+16.2x=142

=> x=2

Vậy tên hợp chất là: Na2SO4 - Natri Sunfat

b) CaClx: 40+35,5.x=111

=> x=2

Vậy tên hợp chất là: CaCl2 - Canxi Clorua

d) Al2(SO4)x: 27.2+32.x+16.4.x=342

=> x=3

Vậy tên hợp chất là: Al2(SO4)3 - Nhôm sunfat

g) Ca3(POx)2: 40.3+31.2+16.x.2=310

=> x=4

Vậy tên hợp chất là: Ca3(PO4)2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

5