Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 4 2023 14:03

câu hỏi

Giải giúp ạ

Giải giúp ạ

alt

4

1


Thất H

20 tháng 4 2023 13:37

<p>BƯỚC 1 : C/M TAM GIÁC ABC ĐỒNG DẠNG TAM GIÁC&nbsp;</p><p>BƯỚC 2: =&gt; AC^2=HC NHÂN HC</p>

BƯỚC 1 : C/M TAM GIÁC ABC ĐỒNG DẠNG TAM GIÁC 

BƯỚC 2: => AC^2=HC NHÂN HC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận