Square root
VBT
Calculator
magnet

Yys N

29 tháng 4 2023 07:30

câu hỏi

giải chi tiết giúp mình vs ạ

alt

5

1


Nguyễn T

01 tháng 5 2023 16:10

<p>Nếu sai thì thoiii nkaa</p>

Nếu sai thì thoiii nkaa

alt

Yys N

02 tháng 5 2023 07:29

cảm ơn bạn nhưng câu b ý 2 là tính CD mà mmm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận