Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi N

21 tháng 4 2021 10:58

câu hỏi

giải bất phương trình: căn x2-2x < x+1


5

1


Linh N

29 tháng 5 2021 21:30

căn 2x<x+1+2x(x lớn hơn hoặc bằng 0) căn2x<3x+1 th1 3x+1>0 ==> x>1/3 2x<9x^2 + 6x+1 x thuộc R th2 3x+1 <0 ==>x<1/3 2x > 9x^2 + 6x+1 (vô lý) vậy x lớn hơn hoặc bằng 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận