Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

17 tháng 8 2022 04:27

câu hỏi

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 04:46

Được xác nhận

Xin chào em Thanh T Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 3_Đại số, Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài giải chi tiết: Gọi x là số ngày phải làm theo kế hoạch ban đầu (x>0) => Thực tế đội thợ mỏ làm trong (x-1) ngày Theo dự kiến số than thợ mỏ có thể khai thác là 50x (m^3) Thực tế số than thu được là 55(x-1) m^3 Theo đề bài ta có: Thực tế không những hoàn thành trước 1 ngày mà còn vượt mức 10 m^3 =>55(x-1)-50x=10 <=>5x=65 <=>x=13 Số than phải khai thác theo kế hoạch là: 50.13=650(m^3) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận