Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn X

02 tháng 12 2019 13:07

câu hỏi

giải 1/1-x+1/1+x+2/1+x^2+4/1+x^4


0

1


Linh Đ

19 tháng 12 2019 12:27

8-x^8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó= 86 tìm số đó giải hộ cho mình vs

2

Lihat jawaban (1)