Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

Yêu cầu 6 ngày trước

câu hỏi

G=((x+1)/(x−1)+x/(x+1)+x/(1−x^(2))):((x+1)/(x−1)+(1−x)/(x+1)) a)Rút gọn G


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân thức đại số.<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>G=[(x+1)/(x−1)+x/(x+1)+x/(1−x<sup>2</sup>)]:[(x+1)/(x−1)+(1−x)/(x+1)]</p><p>=[(x+1)<sup>2</sup>+x(x-1)-x]/(x-1)(x+1) : [(x+1)<sup>2</sup>-(x-1)<sup>2</sup>]/(x+1)(x-1)</p><p>=[(x+1)<sup>2</sup>+x(x-1)-x]/[(x+1)<sup>2</sup>-(x-1)<sup>2</sup>]</p><p>=(x<sup>2</sup>+2x+1+x<sup>2</sup>-x-x)/(x<sup>2</sup>+2x+1-x<sup>2</sup>+2x-1)</p><p>=(2x<sup>2</sup>+1)/4x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân thức đại số.
Bài giải chi tiết: 

G=[(x+1)/(x−1)+x/(x+1)+x/(1−x2)]:[(x+1)/(x−1)+(1−x)/(x+1)]

=[(x+1)2+x(x-1)-x]/(x-1)(x+1) : [(x+1)2-(x-1)2]/(x+1)(x-1)

=[(x+1)2+x(x-1)-x]/[(x+1)2-(x-1)2]

=(x2+2x+1+x2-x-x)/(x2+2x+1-x2+2x-1)

=(2x2+1)/4x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận