Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

01 tháng 10 2022 03:50

câu hỏi

Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại cho đúng: 1. Their life has been more comfortably since they moved to the city.


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:13

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Hải Y,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc dạng tìm lỗi sai</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>comfortably -&gt; comfortable</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Hải Y, 

Đây là bài tập thuộc dạng tìm lỗi sai

Bài giải chi tiết :

comfortably -> comfortable

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mozart ( write) ...more than 60 pieces of music .

0

Lihat jawaban (1)