Square root
VBT
Calculator
magnet

My P

03 tháng 5 2023 13:34

câu hỏi

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

Find the word which has a different sound in the part underlined

1,A,nation   B.hotel        C,program            D.answer


4

1


Nguyễn H

03 tháng 5 2023 15:52

<p>A.'<strong>nation</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B.<strong>ho'tel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C.'program &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D.'answer</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>=&gt; B</strong></p>

A.'nation               B.ho'tel                C.'program                       D.'answer

 

=> B

My P

06 tháng 5 2023 01:58

thanks

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi mình người mới

7

Lihat jawaban (2)

1. Miss Lee often (write) when he (be) young

5

Được xác nhận