Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 6 2023 02:56

câu hỏi

Fill in the blanks with the correct "V" form: (Chia đúng dạng "V" vào chỗ trống): 1.That employee ( word) ________ on saturdays 2.whenever we (go)_____ the store my sister (buy)_____ lots of snacks. 3.she (not know)____ much about that co_worker. She is really (talk ) _____to him

Fill in the blanks with the correct "V" form:
(Chia đúng dạng "V" vào chỗ trống):
1.That employee ( word) ________ on saturdays
2.whenever we (go)_____ the store my sister (buy)_____ lots of snacks.
3.she (not know)____ much about that co_worker. She is really (talk ) _____to him

 


8

1


Bảo C

25 tháng 6 2023 01:44

<p>1. Works</p><p>2. Go, buys</p><p>3. Doesn't know/talking</p>

1. Works

2. Go, buys

3. Doesn't know/talking

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận