Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 2 2020 08:13

câu hỏi

fe3o4 + 8hcl --> fecl2 + 2fecl3 ÷ 4h2o tính chất khử và oxi hóa


0

1


Trang T

24 tháng 2 2020 10:34

Bạn xem lại câu hỏi nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX và NaY (X và Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp). Để kết tủa hoàn toàn 70,3g hỗn hợp A cần dung 250ml dung dịch AgNO3 2M. a) Xác định công thức của NaX và NaY và % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0

Lihat jawaban (1)