Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang H

09 tháng 11 2019 00:42

câu hỏi

fe+hno3


0

1


PT X

10 tháng 11 2019 14:37

3fe+8hno3 -> 3fe(no3)2 +2no+ 4h2o

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 100ml dd HCL 0,05M với 400ml dd NAOH 0,025M thu được dung dịch X. Tính pH của X?

4

Lihat jawaban (2)