Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

08 tháng 12 2019 18:11

câu hỏi

fe >fecl3>fe(oh)3>fe2o3>fe


0

1


Min M

10 tháng 12 2019 11:15

2Fe+3Cl2------>2FeCl3 FeCl3+KOH--->Fe(OH)3+KCl 2Fe(OH)3----->Fe2O3+3H2O Fe2O3+3CO------>2Fe+3CO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 12: Oxit B có công thức là X2O. Tổng số hạt cơ bản trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là

14

Được xác nhận