Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Exercise 9: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng. 1. Are you do homework right now?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>Are you <u>do</u> homework right now?</strong><br><strong>=&gt; Sửa do thành doing</strong></h1><p><strong>Giải thích: Ta có trạng từ right now nên câu sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn ta sửa do thành doing</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại tiếp diễn

Bài giải chi tiết:

Are you do homework right now?
=> Sửa do thành doing

Giải thích: Ta có trạng từ right now nên câu sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn ta sửa do thành doing

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận