Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Exercise 7: Put the verbs in brackets in the correct tense. 1. Bob (see). this movie before.


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 12:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- Bob has seen this movie before.</strong><br><strong>Dấu hiệu là "before" thời gian không xác định -&gt; Sử dụng thì hiện tại hoàn thành.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- Bob has seen this movie before.
Dấu hiệu là "before" thời gian không xác định -> Sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

 


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)