Square root
VBT
Calculator
magnet

Men N

13 tháng 8 2022 15:01

câu hỏi

Ex1: Change into reported speech 1.Sarah said,"My head is aching" => Sarah said that 2.Michael said," You can borrow my book" => Michael told me that 3.The teacher said, " Turn the music down"! => The teacher ordered us 4.Paul admitted , " I haven't brushed my teeth yet" => Paul admitted that 5.Uncle David said, " please take off your shoes when you come in!" => Uncle David told us


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:20

Được xác nhận

Xin chào em Men N, Đây là một bài tập thuộc dạng bài câu tường thuật, Bài giải chi tiết: 1.Sarah said,"My head is aching" => Sarah said that her head was aching 2.Michael said," You can borrow my book" => Michael told me that I could borrow his book 3.The teacher said, " Turn the music down"! => The teacher told us to Turn the music down 4.Paul admitted , " I haven't brushed my teeth yet" => Paul admitted that he had not brushed his teeth yet 5.Uncle David said, " please take off your shoes when you come in!" => Uncle David told us to take off our shoes when we come in Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

16 tháng 8 2022 04:31

1.Sarah said,"My head is aching" => Sarah said that her head was aching 2.Michael said," You can borrow my book" => Michael told me that I could borrow his book 3.The teacher said, " Turn the music down"! => The teacher ordered us to Turn the music down 4.Paul admitted , " I haven't brushed my teeth yet" => Paul admitted that he had not brushed his teeth yet 5.Uncle David said, " please take off your shoes when you come in!" => Uncle David told us to take off our shoes when we come in

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.choose thể beat option odd one out A.Phyics. B.Maths. C.English. D.lesson

6

Được xác nhận