Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

04 tháng 11 2020 08:15

câu hỏi

Ex1 a. Fill in " since" or " for" 1.......ages 2......three years ago 3......I had a holiday 4......February 5......two days 6......ten o'clock 7......a year 8......I got up this morning 9......ten hours 10.......Christmas 11.......a long time 12.......March 13.......yesterday 14.......I was ten 15.......an hour 16.......two days ago 17.......May 18.......Monday 19.......a day 20.......15 minutes


3

1


Thùy T

04 tháng 12 2020 10:12

1. for 2. since 3. since 4. for 5. for 6. since 7. for 8. since 9. for 10. since 11. for 12. since 13. since 14. since 15. for 16. since 17. since 18. since 19. for 20. for

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

height phiên âm là gì a????

15

Lihat jawaban (2)