Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân H

15 tháng 4 2020 01:52

câu hỏi

English.........in many countries in Asia. a.speaks. b.is speaking c.is spoken d.has spoken


3

5


Nezuko N

15 tháng 4 2020 08:13

câu B

Artie V

15 tháng 4 2020 09:06

I think is D

Phạm K

16 tháng 4 2020 10:22

câu C

Thúy N

20 tháng 4 2020 01:50

b

Kuruba K

02 tháng 6 2020 13:31

B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.who did you go with ? 2.how did you go? 3.what was the trip like? 4.are there any festival in your country? what are they? 5.when is Christmas? 6.what do you do at Christmas? 7.which festival do you like best in your Country ? 8.have you ever joined in any festival? what is it?

9

Lihat jawaban (1)