Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 1 2023 11:22

câu hỏi

Em không biết làm bài này.

Em không biết làm bài này.

alt

3

1


Nguyenvubaongoc N

23 tháng 1 2023 10:38

<p>Gọi số cần tìm là ab(a khác 0; a,b&lt;10)</p><p>Khi đổi chỗ 2 chữ số của nó ta được số ba</p><p>theo bài ra ta có:</p><p>ba-63=ab</p><p>=&gt;ba=ab+63</p><p>=&gt;ba hơn ab 63 đơn vị</p><p>=&gt;ab=(99-63):2</p><p>=&gt;ab=18</p><p>Vậy số cần tìm là 18</p><p>đáp số:18</p>

Gọi số cần tìm là ab(a khác 0; a,b<10)

Khi đổi chỗ 2 chữ số của nó ta được số ba

theo bài ra ta có:

ba-63=ab

=>ba=ab+63

=>ba hơn ab 63 đơn vị

=>ab=(99-63):2

=>ab=18

Vậy số cần tìm là 18

đáp số:18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận